วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมจัดงานมะขามหวาน ประจำปี 2566

เพชรบูรณ์ – ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชนก มากพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (ก่อนการจัดงาน,ระหว่างงาน,หลังการจัดงาน) ผ่านสื่อทุกช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนโดยเฉพาะเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  โดย “มุ่งเน้นการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมการประกวดขบวนแห่ธิดามะขามหวาน ตลาดนัดมะขามหวาน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวนครบาลเพชรบูรณ์ย้อนยุค     ชิมอาหารพื้นเมือง  เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกและถ่ายแบบในบรรยากาศไทยๆ สไตล์ สาว หนุ่ม นครบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นงานที่มีกิจกรรม ที่หลากหลายที่สามารถเอื้อถึงทิศทางการพัฒนา ของจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน