วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มหกรรมสุขภาพดี วิถีท้องถิ่นก้าวไกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

28 ต.ค. 2022
227

นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพดี วิถีท้องถิ่นก้าวไกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ รพ.สต.เหล่าหญ้า อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพดี วิถีท้องถิ่นก้าวไกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมฯ พร้อมเยี่ยมชมตลาดนัดสุขภาพ บูทนิทรรศการต่างๆ

ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 กำหนดให้สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนฯ จากคณะอนุกรรมการถ่ายโอนภารกิจ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลการประเมินระดับดีเลิศ สามารถรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และรพ.สต.ทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดหรือตามจำนวน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการถ่ายโอน จำนวนทั้งสิ้น 62 แห่ง

สำหรับการจัดโครงการฯ ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สามารถจัดบริการปฐมภูมิและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีหรือดีกว่าเดิมและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ามีความมั่นคง มีความก้าวหน้า มีความอบอุ่นและอยู่อย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด “ปฐมภูมิเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาพดี ภาคีร่วมใจ ท้องถิ่นไทยก้าวหน้า ภูมิปัญญาล้ำเลิศ” และการจัดบริการปฐมภูมิ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนนายอำเภอเขาค้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 2 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยปทุมธานี กองสาธารณสุข และกองราชการต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมรพ.สต.สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และชมรม อสม.ตำบลแคมป์สน เป็นต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน