สังคม » คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองไผ่ นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหา กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 7 ด้าน 7ดี

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองไผ่ นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหา กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 7 ด้าน 7ดี

12 กรกฎาคม 2022
148   0

นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอหนองไผ่ เป็นในการประชุมขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 7 ด้าน 7ดี  

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอหนองไผ่ เป็นในการประชุมขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมกล้าไผ่ (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่

ในการประชุม มีการนำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหา กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 7 ด้าน 7ดี ด้านผลผลิตดี ด้านรายได้ดี ด้านสุขภาพดี ด้านปลอดภัยดี ด้านความรู้ดี ด้านสิ่งแวดล้อมดี  ด้านวัฒนธรรมดี  และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่” ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอ เป็นประธาน พชอ.