วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองไผ่ นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหา กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 7 ด้าน 7ดี

12 ก.ค. 2022
200

นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอหนองไผ่ เป็นในการประชุมขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 7 ด้าน 7ดี  

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอหนองไผ่ เป็นในการประชุมขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมกล้าไผ่ (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่

ในการประชุม มีการนำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหา กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 7 ด้าน 7ดี ด้านผลผลิตดี ด้านรายได้ดี ด้านสุขภาพดี ด้านปลอดภัยดี ด้านความรู้ดี ด้านสิ่งแวดล้อมดี  ด้านวัฒนธรรมดี  และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่” ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอ เป็นประธาน พชอ.   

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง เชิญชวนส่วนราชการ ผู้ประกอบการที่สนใจจ้างงานผู้ต้องขัง