เรื่องฮอด ประเด็นฮิต » สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2022
124   0

นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสำนักงาน ในรอบเดือน มิถุนายน 2565

วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต โดยเปิดเผยว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.            มีมติชี้มูลความผิด และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๖  รับฟ้องแล้ว จำนวน 3 เรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒  และมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ผลการดำเนินงานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565) บัญชีที่ประกาศเปิดเผยต่อสาธารณะเดือนมิถุนายน จำนวน 2 บัญชี  ได้แก่ 1.  นางชณภา  เทียมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 2.  นายสีไพร ชุ่มเฟือย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ กรณีพ้นจากตำแหน่ง วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริต ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 129 แห่ง และมีหน่วยงานประสงค์ชี้แจงเพิ่มเติม ในระหว่าง วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2565 จำนวน 48 แห่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำการตรวจสอบผลคะแนนและยืนยันข้อมูล OIT โดยจะประกาศผลและเผยแพร่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายในเดือน สิงหาคม 2565

การป้องกันการทุจริตเชิงรุกและตรวจติดตามจากข้อมูลศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Corruption Deterrence Center : CDC ร่วมกับชมรม Strong -จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 อำเภอ

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ร่วมกับชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมขยายเครือข่ายระดับอำเภอ โดยจัดการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชมรม Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหล่มสัก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ร่วมกับชมรม Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการของชมรม Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการรายละเอียดโครงการ Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์) ปีงบ 2566 , การของบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช.  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสของชมรมฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ร่วมกับชมรม Strong -จิตพอเพียง ต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมขยายเครือข่ายระดับอำเภอ โดยจัดการประชุมคณะกรรมการชมรม Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหนองไผ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีเฟสบุ๊คแฟนเพจ “ต้องแฉ” เปิดเผยข้อมูลศูนย์ USO NET หรือศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนของ กสทช. ถูกทิ้งเป็นซากเสาและหลังคาไว้ บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์