สังคม » ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

12 มิถุนายน 2022
119   0

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และวางแผนการจัดกิจกรรมของชมรม ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของชมรม เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานในปี 2566 และนำเสนอเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมของชมรม โดยมี นางธศิกาญจณ์   อิงคนินันท์   ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุจรินทร์อินทร์ประถม ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม ในช่วงปีที่ผ่านมา

ในการประชุมมีการนำเสนอและพิจารณาในรายละเอียดของการดำเนินการและจัดกิจกรรม ของ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงปีที่ผ่านมาและในงบประมาณที่กำลังจะดำเนินการ โดยสรุปเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าจะมีปัญหาในการดำเนินการในบางเรื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (Covid-19)

สำหรับการดำเนินการในปี 2566 ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเป้าหมายในการขยายเครือข่ายและสมาชิกในระดับอำเภอ โดยกำหนดเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้มอบหมายให้กรรมการในแต่ละพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป