วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และติดตามป้องกันการทุจริต

02 เม.ย. 2022
332

คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามและรับทราบ ผลการดำเนินงาน ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

วันที่ 31 มีนาคม 2565  เวลา 10.30 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 /2565  ณ ห้องมหาธาตุ  ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่คณะกรรมการป้อกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ ซึ่งกำหนดให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดขึ้นในทุกจังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริตของจังหวัด จึงเป็นที่มาของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3076/2559  ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559

การประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานประเด็นสำคัญต่อคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้รับทราบประกอบไปด้วย ผลการดำเนินงานโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และติดตามนโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ  และติดตามการดำเนินงานในลักษณะป้องกันการทุจริตเชิงรุก ผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมในด้านการป้องกันการทุจริตของจังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน