วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ปรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation) จำนวน 42 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขต

18 ส.ค. 2021
290

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค จัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community Isolation) จำนวน 42 เตียง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขต 

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community Isolation) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค โดยมีนายคนองเดช  ศรีจริยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค  ให้การตอนรับ

การจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหา  ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย  ยังพบผู้ติดเชื้อ  ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  รวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่  อีกทั้งประชาชนที่ขอ      เดินทางเข้ามารับการรักษาตัวที่ภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  จึงได้มีมาตรการที่สำคัญในการป้องกันควบคุมโรคปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  โดยมีการค้นหาผู้ติดเชื้อ การดูแลรักษา การแยกกัก การกักตัวดูแลรักษาที่บ้าน  และการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วย  ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่

ตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันควบคุม  และระงับโรคติดต่อ ได้รับมอบหมายภารกิจ  ในการป้องกันและควบคุม  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านนายอำเภอชนแดน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น กรณีการจัดตั้งศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation)  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค  ซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแคขึ้น  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค มีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เตียงที่ใช้ในการรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ

2. เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ขอเดินทางเข้ามารับการรักษาตัวที่ภูมิลำเนาและผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มีที่พักรอรับการรักษาก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาล

3. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและลดการระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน

การดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยในครั้งนี้  สามารถรองรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วย    ได้จำนวน 42 เตียง  แบ่งเป็นชาย 20 เตียง หญิง 22 เตียง  เป็นการรองรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย  มีการให้ความรู้กับผู้ป่วย  ในการดูแลตนเองประจำวันแก่ผู้ป่วยทุกราย  เช่น  การวัดไข้  วัดความดันโลหิต  และระดับออกซิเจนในเลือด  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ป่วย  สามารถดูแลอาการเจ็บป่วยกันเองได้  และมีระบบการปรึกษาทีมงานของศูนย์เฉพาะเมื่อมีอาการแย่ลง ทั้งนี้ศูนย์ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นไว้ให้กับผู้ป่วยในศูนย์พักคอยเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน ได้ทำพิธีเปิดใช้งาน ศูนย์พักคอย (Community Isolation) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค และมอบแนวคิดอันเป็นประโยชน์ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานศูนย์พักคอย แก่คณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้นำ ทุกท่าน พร้อมเยี่ยมชมภายในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ก่อนเดินทางกลับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน