ตรวจเอกเรย์ปอด (X-Ray Digital ) ผู้ติดเชื้อโควิด

อำเภอหนองไผ่ จัดกิจกรรมคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยการ ตรวจเอกเรย์ปอด (X-Ray Digital ) เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาโดยเร็วที่สุด

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ กิ่งกาชาดอำเภอหนองไผ่ โรงพยาบาลหนองไผ่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จัดกิจกรรมคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยการ ตรวจเอกเรย์ปอด (X-Ray Digital ) เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาโดยเร็วที่สุด

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในศูนย์พักคอยต่างๆในเขตอำเภอหนองไผ่จำนวน 17 แห่ง โดยดำเนินการแยกเป็น 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ณ โรงพยาบาลหนองไผ่ เป็นผู้ติดเชื้อ สีเหลือง มีอาการไม่รุนแรง เป็นผู้สูงอายุ มีโรคร่วม จำนวน 67 คน

จุดที่ 2 ณ มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ เป็นผู้ติดเชื้อสีเขียว มีอาการไม่มากหรือไม่มีอาการจำนวน 231 คน 

เริ่มดำเนินการเวลา 7.00 น. เสร็จสิ้นภาระกิจ เวลา 15.00 น.

เครดิตภาพ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่