วันอาทิตย์, 2 เมษายน 2566

กอ.รมน.ภาค 3 จัดกิจกรรมวันสถาปนา ทสปช. ประจำปี 2566

04 มี.ค. 2023
152

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดกิจกรรมรวมพลัง “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ” (ทสปช.) ประจำปี 2566

วันที่ 4 มีนาคม 2566 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม เป็นวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาตินั้น สืบเนื่องจาก เมื่อปีพุทธศักราช 2521 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครขึ้นกลุ่มหนึ่ง โดยใช้ชื่อเรียกว่า ไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช.เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการ ในการต่อต้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และเป็นกำลังประชาชน ในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติและการก่อความไม่สงบทุกรูปแบบ

ตลอดจนร่วมอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในทุกๆ ด้าน จึงยึดถือวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติผู้วงลับไปแล้ว และเป็นการแสดงออกของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ โดยการรวมตัวกันแสดงพลังร่วมในการต่อสู้กับภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ซึ่งในปีนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้จัดกิจกรรมรวมพลัง ” วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ” (ทสปช.) ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เวลา 10.00 น.

โดย พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มอบหมายให้ พลตรี ประสิษฐิพงศ์ มูลดี เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลัง ” วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ” (ทสปช.) ประจำปี 2566 ในครั้งนี้

โดยมีมวลชนสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เดินทางมาร่วมงานเพื่อแสดงพลัง และกล่าวคำปฏิญาณ จำนวน 200  คน พร้อมนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่นในแต่ละจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้อีกด้วย

สำหรับตัวแทน จากจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แก่ นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะ ไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น ของจังหวัด