วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร พิจารณาการเบิกจ่ายเงินโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิต

ลำพูน – คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดลำพูน ร่วมกันพิจารณาการเบิกจ่ายเงินโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09:30 นาฬิกา ถึง 12:00 นาฬิกา ที่ ห้องประชุมเวียงยอง 1 ชั้น 2 โรงแรม แกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน  คณะกรรมการฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือ, หอการค้าจังหวัดลำพูน, ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด, ผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

สืบเนื่องจากในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  คณะกรรมการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) มีมติอนุมัติให้กรมการค้าภายใน ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสามารถดำเนินการได้ทันที  เมื่อเห็นว่าราคาตกต่ำหรือคาดว่าจะต่ำกว่าราคาเป้าหมายนำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก หรือราคาสินค้าผลไม้ ณ ขณะนั้นยังไม่ต่ำกว่าราคาเป้าหมายนำที่กำหนด  เพื่อเร่งการกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตโดยเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม และกระจายผลไม้  โดยกรมการค้าภายในได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565  ให้จังหวัดลำพูนดำเนินโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2565  เพื่อดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายมะม่วงออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,000 ตัน เป็นเงินทั้งสิ้น -15,000,000.00-บาท จัดสรรงบประมาณ  จำนวน 2 ครั้ง  ดังนี้  1. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป้าหมาย 3,000 ตัน วงเงินรวม -9,000,000.00-บาท และ 2. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เป้าหมาย 2,000 ตัน วงเงินรวม -6,000,000.00-บาท ให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ผู้รวบรวมผู้ค้าปลีก-ค้าส่ง ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าในกรบริหารจัดการคุณภาพและกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิต โดยมีคุณภาพตามการค้าปกติ เช่น การจัดขั้นคุณภาพสินค้า ค่าคัดคุณภาพ ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าสถานที่รวบรวม ค่าแรงงานขนถ่ายสินค้า และกระจายออกนอกแหล่งผลิต เป็นต้น  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการกระจายผลผลิตมะม่วง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จึงออกประกาศคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง จังหวัดลำพูน ปี 2565 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูน ปี 2565 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 61 ราย ยกเลิก จำนวน 4 ราย คงเหลือ จำนวน 57 ราย จัดสรรโควตา 5,000 ตัน เริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้นำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาตามที่โครงการฯ กำหนด จำนวน 57 ราย และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย  การรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดลำไย ปีการผลิต 2565, การประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูน ปี 2565, การประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด (รุดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรปรู จังหวัดลำพูน ปี 2565, การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูน ปี 2565 และโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด (รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรปรู จังหวัดลำพูน ปี 2565  การพิจารณาเบิกจ่ายเงินโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูน ออกนอนกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2565 และ การพิจารณามอบหมายในการดำเนินการกำกับดูแล ตรวจสอบ การกระจายผลผลิตของจังหวัดปลายทางตามโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2565 และการกระจายเข้าสู่โรงงานแปรรูปตามโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด(รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป จังหวัดลำพูน ปี 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
มหาสารคาม – ตำรวจ เข้ม!  ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
สุโขทัย – รณรงค์ชาวไร่อ้อย ร่วมใจหยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก Net Zero Emission