วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

สงกรานต์ เพชรบูรณ์ ปีนี้ ห้ามเล่นน้ำ ห้ามประแป้ง ห้ามจำหน่ายและบริโภคสุรา

สงกรานต์ เพชรบูรณ์ ปีนี้ จัดงานในพื้นที่ ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ภายใต้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

วันที่ 2 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่ คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 749/2565  เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 มีมาตรการต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

กำหนดสถานที่ ที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะ เพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีดังนี้  

1) วัด หรือ สำนักสงฆ์ รวมถึงศาสนสถานอื่น

2) บริเวณสถานที่ที่ ศปก.อำเภอฯพิจารณาร่วมกับ อปท.จัดไว้สำหรับประชาชน

3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาด ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง

4) หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน

สำหรับ พื้นที่อื่นๆ ในหมู่บ้านหรือชุมชน สามารถดำเนินการได้โดยให้ ศปก.ในพื้นที่ของชุมชนนั้น หรือให้ อปท. พิจารณาอนุญาต และจะต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันฯให้สอดคล้องกับแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งให้รายงานสถานที่ที่พิจารณาอนุญาตต่อนายอำเภอทราบด้วย

การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ โดยพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ได้ ให้ผู้ประกอบการ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดงาน จัดสถานที่และดำเนินการกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน รวมทั้งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรฯ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้

1.การจัดกิจกรรมในลักษณะการเล่นน้ำหรือจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น การสรงน้ำ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ หรือการแสดงดนตรี สามารถกระทำได้

2.ห้ามจัดกิจกรรม ที่มีการเล่นประแป้ง และกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้ โฟม

3.ห้ามมีการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม

4.ให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรม

5.ให้มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้เกิดการแออัดตามขนาดของสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรมตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน

สำหรับข้อห้ามในการเล่นสงกรานต์ มีดังนี้

1. ห้ามมีการเล่นน้ำ เล่นประแป้ง ปาร์ตี้ โฟม

2. สถานที่หรือการจัดกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคฯ ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะด้วย

3. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สอดส่อง เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินมาตรการของผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและการป้องกันโรคฯที่ทางราชการกำหนด และหากตรวจพบว่าการจัดกิจกรรมนั้นๆ มิได้ปฏิบัติตามหรือหย่อนยานการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ดำเนินการตักเตือนและให้คำแนะนำเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไป

โดยคำสั่งดังกล่าวมีผล ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
พิจิตร – วัยรุ่นหนุ่มสาวนับหมื่น นำรถกระบะใส่ถังน้ำ มาร้องเล่นเต้นรำและสาดน้ำกันบน “ถนนข้าวตัง” เป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร
พิษณุโลก – บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์ ที่ถนนรดน้ำ คึกคัก ออกมาสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
ยะลา – สงกรานต์เบตงใต้สุดแดนสยาม ไทย ต่างชาติ สรงน้ำพระปิดถนนเล่นน้ำ หลังอั้นมากว่า 3 ปี
ขอนแก่น – บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์ คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ Human Wave ไป-กลับ 3 รอบ กว่า 108,000 คน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566