วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

22 มี.ค. 2022
จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร จำกัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความยากจน