วันอาทิตย์, 2 เมษายน 2566

พิษณุโลก – กองทัพภาคที่ 3 ประชุมความมั่นคงภายใน เน้นดูแลไฟป่าและยาเสพติด  

พลโทสุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมความมั่นคงภายในเน้นดูแลไฟป่าและยาเสพติด ที่ห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 566 ที่ห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโทสุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง ที่ส่งผลกระทบ ต่อประชาชน และประเทศชาติ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม , ปัญหาความยากจน , การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการกระทำของบุคคลหรือภัยจากธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  มีแนวโน้มการบุกรุกพื้นที่ป่าและรับรอบการตัดไม้เผาทำลายป่า  มีความรุนแรงทำให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น  ปัญหาด้านยาเสพติดยังคงมีความรุนแรง โดยพื้นที่ภาคเหนือด้านจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่นำเข้าหลักและเป็นทางผ่านของยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงความรุนแรงต่อเนื่อง และด้านแรงงานต่างด้าวและผู้รับรอบเข้าเมือง แนวโน้มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ขาดคุณสมบัติและมีข้อจำกัดในการดำเนินการจะยังคงลักลอบเข้าเมืองเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะถูกจับกุมและผลักดันกลับประเทศแต่ยังคงความพยายามลักลอบหลบหนีเข้ามาใหม่ โดยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตลอดจนภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ หากปล่อยไว้จัดส่งผลให้เกิดความเสียหายตลอดประเทศในภาพรวม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงจัดประชุมเพื่อใช้กลไกของคณะกรรมการ ในการบูรณาการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

และไฟป่าอันเป็นสาธารณภัย หากปล่อยไว้จะส่งผลให้เกิดความเสียหาย ต่อประเทศชาติ ในภาพรวม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงได้จัดประชุมเพื่อใช้กลไกคณะกรรมการอำนวยการฯ ในการบูรณาการ ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน รวมถึงเป็นการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติสำคัญ และ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่น่าสนใจ ที่ผ่านมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้ง  จัดประเพณีปีใหม่  ที่บ้านน้ำจวง และ บ้านห้วยน้ำไซ  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชนเผ่า
ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ที่บ้านใหม่ร่องกล้า ออกดอกสีชมพูให้ชมกันแล้ว
อาชีพ “ขุดไข่มดดิน” ตลอด 3 เดือน หน้าหนาว ราคากิโลกรัมละ 1,300 บาท รายได้ 60,000-70,000 บาท ต่อฤดูกาล
นอนกางเต็นท์สัมผัสลมหนาว “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู“ 
“ต้าวขุน” มาสคอตรูปช้างศึก ตัวแทนในการสื่อสาร เทศบาลนครพิษณุโลก
ลูกชายผงะ แม่หายตัวออกจากบ้าน 5 วัน พบศพแม่ในตู้แช่ไก่หน้าบ้าน