วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

04 ธ.ค. 2022
263

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ รายนายสมพงษ์ ภูพลผัน ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลบึงกระจับ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธี

นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี กล่าวว่า ตามที่เกิดเหตุอัคคีภัย บ้านนายสมพงษ์ ภูพลผัน อายุ 38 ปี อาชีพรับจ้าง อาศัย อยู่บ้านไม่มีเลขที่ หมูที่ 1 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับ ความเสียหาย เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินให้ความช่วยเหลือและตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย ประเภทอัคคีภัย วันที่เกิดภัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. โดยนายสมพงษ์ ภูพลผัน อาศัยอยู่กับครอบครัว จำนวน 3 คน สถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม่มี เลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพเดิมของบ้านที่ ประสบอัคคีภัย เป็นบ้าน 1 ชั้น วัสดุตัวบ้านเป็นไม้ วัสดุหลังคาเป็นอลูซิงค์ โดยได้รับความ เสียหายทั้งหลัง 1 หลัง พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ 1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องพ่นยา เครื่องยนต์เบนชิน 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องพ่นปุย เครื่องยนต์เบนชิน 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง 4. เครื่องสูบน้ำไดโว้ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 5. เตาแก๊สพร้อมถังแก๊ส จำนวน 1 ชุด 

ในการนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง กิ่งกาดชาดอำเภอวิเชียรบุรีได้มอบ ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง พร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท และองค์การ บริหารส่วนตำบลบึงกระจับได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การ บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับได้มีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้ จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ค่าวัสดุ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท และค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ ดังนี้ 1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ เบนชิน 4 จังหวะ จำนวนเงิน 3,600 บาท 2. เครื่องพ่นยา เครื่องยนต์เบนชิน 6 จังหวะ จำนวนเงิน 1,032 บาท 3. เครื่องพนปุ๋ย เครื่องยนต์เบนชิน 6 จังหวะ จำนวนเงิน 1,080 บาท  4. เครื่องสูบน้ำไตโว้ชนาด 1 นิ้ว จำนวนเงิน 352 บาท รวมทั้ง ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เป็นเตาแก๊สพร้อมถังแก๊ส จำนวนเงิน 1,875 บาท สรุปจำนวนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,939 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดประกาศการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยได้ปิดประกาศแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจะครบกำหนดประกาศการให้ช่วยเหลือตามระเบียบดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป หลังจากครบกำหนดระยะเวลาปิด ประกาศแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยต่อไป

นอกจากนั้น ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน, เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงิน พร้อมถุงยังชีพ และเครื่องใช้ที่จำเป็น, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ครอบครัวละ 3,000 บาท สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดเครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ตำรวจวิเชียรบุรี ตั้งด่านกวดขันฯรับกิจกรรมกลุ่มจักรยานยนต์ตาม “ยุทธการปิดประตูตีแมว” 
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน