อาหาร/ท่องเที่ยว » เตรียมเปิด “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เมืองพิษณุโลก

เตรียมเปิด “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เมืองพิษณุโลก

17 พฤศจิกายน 2022
86   0

เทศบาลนครพิษณุโลกแถลงข่าวเตรียมเปิด “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองพิษณุโลก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยนำวัฒนธรรมเป็นตัวชูโดยเฉพาะพิษณุโลกมีความหลากหลายในเรื่องของกิน

เวลา 18.00น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณ ศาลเจ้าพ่อเสือ (ตลาดใต้) ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานแถลงข่าวการจัด “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” โดยร่วมกับภาคเอกชนทั้ง สมาคมจีน สมาคมฮากกา พิษณุโลก สมาคมไหหลำภาคเหนือแห่งประเทศไทย มูลนิธิบุญเทพกุศลสงเคราะห์ ผู้ประกอบการตลาดใต้ และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ซึ่งทางเทศบาลนครพิษณุโลก  ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันกำหนดจัดกิจกรรม “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการพื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรม  อีกทั้งยังทำให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่  จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” ขึ้นซึ่งเป็นการนำวัฒนธรรมหลากหลายในพื้นที่ทั้งด้านอาหาร เสื้อผ้า และของใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ วัฒนธรรมไทย-จีน  มุสลิม และคริสเตียน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมของคนเมืองพิษณุโลก

โดย “ตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้” จะเปิดทุกวันเย็นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารและสินค้าต่าง ๆ พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายในตลาดเช้าก็นำของมาจำหน่ายช่วงเย็นด้วย มีการแสดงของนักเรียน กลุ่มเยาวชนต่าง ๆ ที่จะหมุนเวียนมาสร้างสีสันให้กับตลาดวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพิษณุโลกอีกทางหนึ่งด้วย