สังคม » ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ขยายเครือข่ายระดับอำเภอ จัดประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ขยายเครือข่ายระดับอำเภอ จัดประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่

25 มิถุนายน 2022
149   0

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน  ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่ ในอำเภอหนองไผ่

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน  ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ดำเนินกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหนองไผ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ในระดับอำเภอ และทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่

ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 19 ราย เป็นคณะกรรมการ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ของอำเภอหนองไผ่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต้านทุจริตในระดับพื้นที่ ของอำเภอหนองไผ่

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด ได้รับทราบ ถึงหน้าที่และบทบาท ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ และในส่วนของพื้นที่ ได้แก่ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหนองไผ่

หลังสิ้นสุดการประชุม นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ประธานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหนองไผ่ กล่าวว่า นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ของพี่น้องชาวหนองไผ่ ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการสนับสนุนของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในส่วนของอำเภอหนองไผ่ สมาชิกผู้ก่อตั้งทั้งหมดมุ่งหวังที่จะทำการขยายเครือข่ายในครอบคลุม ทุกตำบลในอำเภอหนองไผ่ เพื่อที่จะเป็น ตาสับปะรด คอยสอดแนมการทุจริตในพื้นที่ของตนเอง และแจ้งให้ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตต่อไป