ข่าวเพชรบูรณ์ » วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563

10 ธันวาคม 2020
453   0

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีลงนามต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563

วันที่ 9ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมลงนาม พร้อมนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่เข้าร่วม ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันและแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ก็เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการป้องกันและปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบโดยให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทั้งในระดับองค์กร และตัวบุคคล เสริมสร้างบทบาทการเฝ้าระวังและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปรับปรามการทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day ) ซึ่งรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกลไก ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมทั้งร่วมมือกันจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยในวันนี้ “ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”   เพื่อให้กลไกหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้คนไทยรับรู้ ตื่นตัวไม่ทนต่อการทุจริต  เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ตลอดจนให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงการดำเนินการ และความพยายามแก้ไขปัญหาทุจริตของประเทศไทย

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์